Regulamin

REGULAMIN

Regulamin TARG DIETA PUDEŁKOWA

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.REGULAMIN określa zasady korzystania przez KLIENTÓW z usług cateringu dietetycznego świadczonych przez TARG

2. KLIENT korzystający z usług TARG  zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu, a składając zamówienie dokonuje automatycznej akceptacji jego treści,

3. KLIENT może uzyskać dostęp do REGULAMINU w formie elektronicznej w każdym czasie, który zamieszczony jest na

4. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez TARG danych osobowych niezbędnych do realizacji usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez TARG określa „Polityka Prywatności” Serwisu internetowego.

5. Wszelkie ceny podane na stronie Serwisu internetowego podawane są w polskich złotych(PLN), są cenami brutto uwzględniającymi 8 % VAT.

§2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA CATERINGU DIETETYCZNEGO TARG

Przedmiotem ZAMÓWIENIA jest catering dietetyczny. Jednodniowy zestaw obejmuje 5 posiłków, w zależności od zamówienia – diet 1200 kcal, dieta 1500 kcal, dieta 2000 kcal, dieta 2500 kcal, dieta 3000 kcal, w różnych wariantach tzn. standardowa wege, dieta bez laktozy, dieta bez glutenu, dieta wysokobiałkowa, dieta diabetic.

Posiłki po dostarczeniu do czasu spożycia powinny być przechowywane w lodówce.

§3 ZAMAWIANIE CATERINGU DIETETYCZNEGO TARG

1. Zamówienie diety następuje w jednej z wybranych form: online, mailowo lub telefonicznie

2. Zamówienia będą realizowane w ciągu 24 h od momentu potwierdzenia przyjęcia przez TARG złożenia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w drodze elektronicznej.

3. Zamawiający KLIENT jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne parametry potrzebne do doboru odpowiedniej diety oraz złożenia zamówienia, jak również możliwości skontaktowania się z klientem. Zamówienia nie posiadające wszystkich wymaganych parametrów nie będą realizowane do czasu ich uzupełnienia.

4. Klient składając zamówienie jest zobowiązany poinformować o wszelkich chorobach lub uczuleniach, jak również o jakichkolwiek innych okolicznościach mogących mieć wpływ na zdrowie klienta

TARG nie ponosi odpowiedzialności wobec KLIENTA z tytułu realizacji USŁUGI w przypadku niewskazania przez KLIENTA informacji i okoliczności wymienionych powyżej, jak również jakichkolwiek innych przeciwskazaniach do przyjmowania diety.

5. Płatności odbywają się poprzez przelewy online lub w pierwszym dniu odbioru zestawu dietetycznego.

6. Jeżeli płatność jest zrealizowana przelewem na konto, zaksięgowanie

należności musi nastąpić na rachunku bankowym firmy najpóźniej na dzień przed ustaloną dostawą cateringu dietetycznego i jest ona ostatecznym potwierdzeniem zamówienia przez zamawiającego.

7. Zamówienia diety, może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia. W przypadku zamówień dla osób poniżej 18 roku życia, zamówień muszą dokonywać prawni opiekunowie.

8. W przypadku nieodpowiedniego przechowywania posiłków przez KLIENTA Targ nie ponosi odpowiedzialności za efekty diety oraz za jej przydatność do spożycia

9. Przed złożeniem zamówienia na dłuższy okres Targ zachęca do zamówienia dnia próbnego w celu sprawdzenia jakości świadczonych usług, sprawdzenia preferencji smakowych, sposobu dostawy oraz wpływu diety na Klienta.

§4 TEREN DOSTAWY

1. Na TERENIE DOSTAWY (Łódź,Pabianice, Zgierz, Aleksandrów Łódzki, Konstantynów Łódzki, Ksawerów), USŁUGA dostarczana jest przez TARG bezpłatnie poprzez dostawców

§5 DOSTAWA

1. Dostawa diety odbywa się od niedzieli do czwartku w godzinach od 17:00 do 23:00, w wybranym przez klienta możliwym przedziale godzinowym, wskazanym w emailu podsumowującym zamówienie, z zastrzeżeniem podważenia możliwości dostawy w podanym przedziale godzinowym przez pracownika TARG

§6 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

1. Zawieszenie zamówienia danej diety, następuje online lub telefonicznie na dwa dni robocze przed dostawą ZAMÓWIENIA do godziny 15:00, w przeciwnym wypadku, klient ponosi koszt za ten dzień diety, według cennika obowiązującego na stronie targcatering.pl

2. Zawieszone dni diety, można wykorzystać w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych, licząc od pierwszego dnia zawieszenia diety. Po tym terminie niewykorzystane dni diety nie zostaną zrealizowane.

3. Zmianę ADRESU DOSTAWY należy zgłosić telefonicznie pod numerem 507 011 781 lub mailowo na adres  do godz. 10:00 rano na jeden dzień roboczy przed datą dostawy ZAMÓWIENIA

4. W przypadku rezygnacji z wybranej diety w trakcie realizacji ZAMÓWIENIA istnieje możliwość zmiany danego rodzaju diety na dowolną dietę dostępną w ofercie TARG W takim przypadku należność za dietę zostanie rozliczona według obowiązującego cennika TARG

5. Informujemy, że zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30) klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy po rozpoczęciu jej realizacji.

6. W przypadku rezygnacji z dostawy w trakcie trwania zamówienia Klient może skorzystać z uprawnienia wskazanego w punkcie 4 powyżej. Klientowi nie przysługuje roszczenie o zwrot zapłaconej ceny.

§7 REKLAMACJA

  1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z realizacją przez targcatering.pl usług wynikających z umowy.

  2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni kalendarzowych od wystąpienia okoliczności wskazujących na niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy.

  3. Reklamację można złożyć:

  4. a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

  5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres Klienta, adres e-mail oraz opis okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji.

  6. TARG  rozpatrzy reklamację Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania i poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji wysyłając w zależności od wyboru Klienta informację drogą mailową bądź przesyłką poleconą na adres wskazany przez Klienta.

§8 DANE ADMINISTRATORA

 

  1. Serwis internetowy www.targcatering.pl prowadzony jest przez LEKKI KĘS Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, przy ulicy Chełmońskiego 25. posługująca się numerem NIP: 949 17 57 762 oraz numerem REGON: 151578710.