Regulamin

Targ

REGULAMIN

REGULAMIN CATERINGU DIETETYCZNEGO TARGCATERING.PL

WPROWADZENIE

Serdecznie witamy na stronie naszego Serwisu Internetowego udostępnianego pod adresem internetowym: TargCatering.pl 

Przy pomocy TargCatering  możliwe jest składanie zamówień na ZESTAWY DIETY, w ramach cateringu dietetycznego realizowanego przez właściciela TargCatering .

Serwis internetowy TargCatering , zarówno jako całości, jak i jego poszczególne elementy, w tym: treści, grafiki, utwory, wzory i znaki dostępne w jego ramach należą do właściciela TargCatering  oraz uprawnionych podmiotów trzecich. Korzystanie z TargCatering  możliwe jest wyłącznie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Regulamin serwisu internetowego TargCatering  określa ogólne zasady i warunki korzystania z TargCatering . W razie podjęcia przez Państwa decyzji o korzystaniu z TargCatering , zastosowanie znajdą określone w Regulaminie zasady korzystania z serwisu internetowego oraz odpowiedzialności za należyte wykonanie ZESTAWU DIETY. W razie jakichkolwiek dalszych pytań prosimy o kontakt z zespołem TargCatering : 511 080 277; catering@targcatering .pl Zapraszamy do zapoznania się z treścią naszego Regulaminu.

Zespół TargCatering 

1 DEFINICJE

Definicje użyte w przedmiotowym Regulaminie oznaczają:

SPRZEDAWCA – Diety Pudełkowe spółka komandytowa, 93-149 Łódź, Mazurska 44/46 lok 118 NIP: 729-274-09-53; REGON: 520318432: KRS:0000930090. Sprzedawca jest stroną Umowy Sprzedaży oraz Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu realizacji Umowy.
ZESTAW TARG CATERING  – przedmiotem zamówienia są zestawy sprzedawane w postaci 3, 5 lub 6 zbilansowanych posiłków w ramach następujących kaloryczności: 1150, 1350, 1500, 1750, 1900, 2150, 2350. Każdy posiłek jest osobno spakowany w ekologiczne opakowanie metodą zgrzewania oraz dostarczany do Klienta \w papierowej torbie. Kaloryczności mogą nieznacznie różnić się w zależności od dostępności świeżych produktów.
DANIE – posiłek spakowany w ekologiczny pojemniki metodą zgrzewania i przystosowany do podgrzania w kuchenkach mikrofalowych. Podgrzanie posiłków musi odbywać się po uprzednim usunięciu lub nacięciu folii.
PRZECHOWYWANIE/ SPOŻYWANIE DAŃ – posiłki po dostarczeniu do zamawiającego do czasu spożycia powinny być przechowywane w temperaturze 2 – 6 °C. Zalecane jest spożycie posiłków w ciągu 24h nie później niż w ciągu 48h od dostarczenia
KLIENT – każdy podmiot składający zamówienie za pośrednictwem kanałów zamówień w Serwisie Internetowym.
SERWIS INTERNETOWY – platforma internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.TargCatering.pl
UMOWA – umowa zawarta z Klientem na odległość, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu Internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA – wysłane mailowo lub smsowo do Klienta Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia z systemu „Fakturownia.pl” lub „Masterlife.pl”, zawierające szczegóły zamówienia m.in.: dane osobowe, wybraną dietę, okres umowy, adres dostawy oraz informacje o płatności.
REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane online lub telefonicznie, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Zestawu TargCatering  ze Sprzedawcą.
DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
STREFA DOWOZU – obszar dostaw Zestawu TargCatering  wskazany w sekcji „kontakt” dostępnej na stronie Serwisu Internetowego.
KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z TargCatering  czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Sprzedawca zobowiązuje się do stworzenia i dowiezienia ZESTAWÓW DIET na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
Klient obowiązany jest do korzystania z Serwisu TargCatering  w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, jego przeznaczeniem oraz treścią Regulaminu. Ponadto w taki sposób, aby uszanować dobra osobiste, dane osobowe oraz prawa autorskie i własność intelektualną Sprzedawcy, innych Klientów oraz osób trzecich.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie TargCatering  w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach i na zasady określonych w Polityce Prywatności opublikowanej w Serwisie TargCatering . Polityka Prywatności zawiera podstawy prawne, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w TargCatering  plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Mając na uwadze, iż korzystanie z TargCatering  jest całkowicie dobrowolne, również podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Polityce Prywatności (dane niezbędne do zawarcia umowy oraz ustawowe obowiązki Sprzedawcy).
Wszelkie ceny podane na stronie Serwisu Internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi wszystkie niezbędne składniki.

3 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY ZESTAWU TARGCATERING
Kanały zamówienia Zestawu TargCatering  – zamówienie Zestawu TargCatering  następuje online (www.zamowienie.TargCatering .pl, catering@TargCatering .pl lub telefonicznie ( 511 080 277), najpóźniej do godz. 21:00 na 3 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Wszelkie zmiany tj. przełożenie daty dostawy, wstrzymanie dostawy, anulowanie zamówienia są również możliwe z 3 dniowym wyprzedzeniem do godz. 21:00.
Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia na Zestaw TargCatering  jest potwierdzenie przez Klienta, że zapoznał się z Regulaminem Serwisu TargCatering  i akceptuje jego wszystkie zapisy.
Przyjmowanie zamówień przez biuro obsługi Klienta TargCatering  dokonywane jest:
telefoniczne od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do godz. 18:00, pod numerem telefonu 511 080 277 oraz w soboty od godz. 8:00 do godz. 13:00.
online, przez całą dobę, za pomocą formularza internetowego zamówienia, zamieszczonego na stronie www.TargCatering .pl w zakładce CENNIK/ZAMÓW; albo wysyłając zamówienie emailem na adres: catering@TargCatering.pl.
Klient dokonując zamówienia online lub telefonicznie zobowiązany jest podać wszystkie niezbędne dane, potrzebne do jego złożenia oraz do właściwej i bezpiecznej realizacji, w tym dane kontaktowe zgodne ze stanem faktycznym.
W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych lub przeciwskazań medycznych, bądź w przypadku kobiet w ciąży, Klient jest zobowiązany poinformować mailowo o powyższym konsultanta dietetycznego TargCatering  przed złożeniem zamówienia. Jeśli przeciwskazania ujawnia się w trakcie realizacji zamówienia cateringu dietetycznego, Klient jest zobowiązany niezwłocznie przekazać tę informację konsultantowi – wysyłając ją na adres email: catering@TargCatering.pl
Warunkiem niezbędnym do skutecznego złożenia zamówienia jest oświadczanie przez Klienta, iż na dzień złożenia zamówienia nie ma żadnych przeciwskazań i ograniczeń w spożywaniu wszelkich produktów spożywczych.
Ponadto Klient oświadcza, iż nie zidentyfikowano u niego żadnych problemów zdrowotnych, w szczególności:
a) nadciśnienia tętniczego;
b) cukrzycy;
c) alergii pokarmowych;
Klient oświadcza, iż nie zażywa leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie, jak też wpływających niekorzystnie na trawienie.
Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za efekty diety lub za ewentualne samopoczucie Klienta. Konsultanci TargCatering  po rozpoznaniu problemów związanych z układem trawienia, alergii, bądź innych, które mogą wpłynąć na zdrowie Klienta podczas stosowania diety- mają prawo odmówić przyjęcia zamówienia bądź wstrzymać jego realizację.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe bezpośrednio lub w następstwie jego działań i zaniechań, spowodowanych wprowadzeniem ograniczeń, nakazów, bądź zmian w zakresie i sposobie prowadzenia przez Sprzedawcę dotychczasowej działalności gospodarczej – na skutek zastosowania się Sprzedawcy do obowiązujących przepisów zdrowotnych, sanitarnych i epidemiologicznych. Jak również w związku z wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego: stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej, ze względu na zagrożenie epidemiologicznego, biologicznego lub chemicznego; albo zastosowania się Sprzedawcy do indywidualnych decyzji administracyjnych, związanych z ww. zagadnieniami, skierowanych bezpośrednio do Sprzedawcy przez organy władzy publicznej.
Chwilą zawarcia Umowy jest przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia zgodnie z niniejszym Regulaminem.
Sprzedawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy, w przypadku rozpoczęcia realizacji dostawy Zestawu TargCatering  przez Sprzedawcę.
Zamówienia Zestawu TargCatering  może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia. W przypadku zamówień dla osób poniżej 18 roku życia, zamówień muszą dokonywać prawni opiekunowie. Konsultanci mają prawo odmówić przyjęcia zamówienia dla osób poniżej 18 roku życia.
4 METODY PŁATNOŚCI I REALIZACJA ZAMÓWIENIA
Ceny za zestaw cateringu dietetycznego podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Płatność za Zestaw TargCatering  musi zostać zrealizowana w całości przed realizacją zamówienia za cały okres jego trwania z góry. W przypadku korzystania z przelewu tradycyjnego – należy najpóźniej do godz. 21:00 na 3 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia wysłać na catering@TargCatering.pl potwierdzenie zapłaty w formacie PDF w celu jego realizacji. W przypadku braku potwierdzenia Konsultant ma prawo wstrzymać dostawy do momentu zaksięgowania wymaganej kwoty na koncie, bądź do momentu wpłynięcia potwierdzenia przelewu wygenerowanego z konta bankowego Klienta.
Płatności za ZESTAWY DIET odbywają się w systemie online przez: system T-pay (BLIK, przelew, karta kredytowa lub debetowa, portfele elektroniczne), przelewem tradycyjnym, na rachunek bankowy 09 1050 1461 1000 0090 8160 6916, prowadzony w ING BANK ŚLĄSKI. Sprzedawca nie przyjmuje płatności w formie gotówki.
W przypadku braku płatności Sprzedawca może odstąpić bez konsekwencji od realizacji zamówienia.
Po wypełnieniu formularza zamówienia na stronie TargCatering.pl lub odbyciu rozmowy telefonicznej z konsultantem Targ Catering, do Klienta zostaje wysłane mailowo lub smsowo Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia z systemu „Fakturownia.pl” lub „Masterlife.pl”. Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia zawiera szczegóły zamówienia m.in.: dane osobowe, wybraną dietę, okres umowy, adres dostawy oraz informacje o płatności. Mailowe Potwierdzenie Zamówienia jest podstawą do dokonania przez Klienta płatności na nr. rachunku wymieniony w pkt. 2 niniejszego paragrafu. W odpowiedzi na maila Klient zobowiązany jest przysłać potwierdzenie wpłaty przed pierwszą dostawą.
Otrzymanie przez Klienta Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji i obowiązkiem opłacenia lub niezwłocznego odwołania zamówienia przez Klienta. Nieopłacenie przez Klienta przesłanego rachunku/faktury i brak informacji o odwołaniu zamówienia upoważnia Sprzedawcę do dochodzenia od Klienta zapłaty za złożone zamówienie w sposób powszechnym prawem przewidziany.

5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zamówione ZESTAWY DIETY TargCatering  bez wad, z zwróceniem szczególnej uwagi na: świeżość produktu i składnik użytych do jego przyrządzenia, kompletność zestawu, terminowość realizacji dostawy.
Klient zobowiązany jest do zgłoszenia nieprawidłowości w zamówieniu w ciągu 24 godzin od otrzymania lub upływu terminu dostawy Zestawu TargCatering . Zgłoszenie dokonane przez Klienta po upływie ww. terminu nie będzie uważane za zgłoszenie nieprawidłowości w zamówieniu.
Klient zobowiązany jest zgłaszać nieprawidłowości w zamówieniu telefonicznie na nr: 511 080 277 w godzinach przyjmowania zamówień przez biuro obsługi Klienta TargCatering lub na adres emailowy: catering@targcatering.pl  do godz. 9:00 w dniu na które przygotowane było zamówienie. W zgłoszeniu nieprawidłowości Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres dostawy oraz numer telefonu, rodzaj i opis zaistniałego problemu, roszczenie Klienta, ewentualnie załączyć dokumentację fotograficzną.
Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszenia nieprawidłowości w zamówieniu przez Klienta w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia, za wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego niezrealizowanej dostawy, które rozpatrywane jest niezwłocznie.
Sprzedawca nie wyraża zgody oraz nie bierze odpowiedzialności za posiłki odsprzedawane.

6 REALIZACJA DOSTAW
Realizacja dostaw Zestawu TargCatering  cateringu dietetycznego odbywa się od poniedziałku do soboty, w godzinach od 3:00 do 07:30, w ustalonym dla danego miasta przedziale godzinowym.
O preferowanej przez Klienta godzinie realizacji dostawy, należy poinformować Sprzedawcę w miejscu przeznaczonym na informacje dodatkowe przy składaniu zamówienia online, jak również smsowo lub telefonicznie. Konsultant ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, jeśli dostawy nie mogą być realizowane w wyznaczonym przez Klienta przedziale godzinowym.
W przypadku niedostarczenia Zestawu TargCatering  w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu z winy dostawcy, Sprzedawca zobowiązuje się kolejno do:
dostarczenia Zestawu TargCatering  w inne miejsce, wskazane przez Klienta;
w sytuacji, gdy nie ma możliwości zrealizowania dostawy w innym miejscu- wskazanym przez Klienta, Sprzedawca zobowiązuje się do automatycznego wydłużenia programu o jeden dzień.
Klient ma prawo do zawieszenia realizacji dostawy na czas określony adekwatnie do okresu trwania umowy. Informację o zawieszeniu należy składać telefonicznie lub smsowo 511 080 277 albo mailowo na adres: catering@TargCatering .pl do godz. 21:00 najpóźniej na trzy dni przed faktyczną datą realizacji zamówienia. W przypadku złożenia przez Klienta dyspozycji zawieszenia realizacji dostawy po godzinie 21:00 na trzy dni przed faktyczną datą realizacji zamówienia, Klient jest obciążony kosztami Zestawów TargCatering , których dyspozycja zawieszenia dotyczyła. Sprzedawca zobowiązuje się do automatycznego wydłużenia programu o ilość zawieszonych dni, po ustaleniu nowych terminów dostaw przez Klienta z konsultantem.

7 ZMIANA ZAMÓWIENIA I ROZWIĄZANIE UMOWY
Klient ma możliwość dokonania zmian w ramach złożonego zamówienia na Zestawy TargCatering  cateringu dietetycznego. Zmiany te mogą dotyczyć: miejsca i godziny dostaw, rodzaju programu, kaloryczności cateringu. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do uregulowania należności, która powstała z tytuły zmiany.
Klient jest również uprawniony do rozwiązanie ze Sprzedawcą Umowy, w każdym czasie jej trwania; po uprzednim rozliczeniu się ze Sprzedawcą z kosztów zrealizowanych oraz przekazanych do realizacji dostaw Zestawów TargCatering .
Zmianę adresu dostawy należy zgłosić telefonicznie 511 080 277 lub na adres: catering@TargCatering .pl do godz. 21:00 najpóźniej na trzy dni przed faktyczną datą realizacji zamówienia. W przeciwnym wypadku Klient nie ma prawa domagać się zwrotu środków, przesunięcia diety czy realizacji zmiany od kolejnego dnia.

8 USTAWOWE UPRAWNIENIA KONSUMENTA
Klientowi będącemu Konsumentem przyznano następujące uprawienia do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą;
uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy Powiatowego (miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
Konsumentowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy TargCatering , zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podane przez Klienta błędne dane, w tym: dane osobowe, kontaktowe oraz informację o stanie zdrowia, mające wpływ na przygotowanie i wybór Zestawu TargCatering  lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację dostawy przez Sprzedawcę.
Wszelkie prawa do treści zawartych w Serwisie Internetowym TargCatering , w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. O zmianach Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Serwisu Internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.
Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Serwisu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawa o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu.

W razie dalszych pytań prosimy o kontakt i zapraszamy do współpracy.

Zespół TargCatering

Regulamin Programu Lojalnościowego REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

Targ

§ 1
DEFINICJE REGULAMINU
1. Catering Suvibox Jakub Mętel Eufeminów 395-060 Eufeminów, Polska NIP 7282312500
– Organizator promocji “Program Lojalnościowy”, zwanego dalej również Cateringiem;

2. Platforma Dietly.pl – zwana dalej również Platformą ( wyszukiwarką) to witryna
internetowa działająca pod adresem: “https://dietly.pl”, dająca możliwość
wyświetlana i porównywania ofert różnych Cateringów dietetycznych, w tym
Organizatora oraz składania za jej pośrednictwem Zamówień na dostawę
zestawu dań wybranych z oferty Cateringu, prezentującego swoją ofertę na tej
Platformie.
3. Program lojalnościowy – dalej Program, specjalna oferta skierowana do Klientów
Cateringu Suvibox Jakub Mętel, mająca na celu złożenie Zamówienia z
wykorzystaniem Platformy Dietly i uzyskanie w zamian punktów lojalnościowych
na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.
4. Klient – Osoba fizyczna lub prawna składająca Zamówienie w Cateringu
Suvibox Jakub Mętel za pomocą Platformy Dietly.pl
5. Zamówienie – oświadczenie woli składane Cateringowi przez Klienta przy użyciu
narzędzi i funkcjonalności Platformy, obejmujące zamówienie jednego lub kilku
wybranych Produktów Cateringu, opłacone online za pośrednictwem Platformy i
prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży Produktów oraz związanych z nimi
usług na odległość pomiędzy Klientem a Cateringiem
Suvibox Jakub Mętel
6. Konto Klienta- spersonalizowany panel administracyjny Klienta dostępny po
dokonaniu skutecznej rejestracji i zalogowaniu się przez niego na stronie
internetowej www.dietly.pl – po podaniu ustalonego wcześniej loginu oraz hasła,
za pomocą którego Klient może korzystać z usług świadczonych przez Catering
Diety Pudełkowe w tym w szczególności składać Zamówienia na Produkty
oferowane przez Catering Suvibox Jakub Mętel zarządzać zamówieniem czy
danymi adresowymi;
7. Kod polecający – jest specjalnym kodem polecającym przeznaczonym dla
nowych klientów, którym uczestnik programu lojalnościowego poleci Catering.
Kod polecający znajduje się w zakładce Skarbonka.
8. Punkty lojalnościowe – są to punkty przyznawane w ramach Programu
Lojalnościowego, dzięki którym Klient może korzystać z dodatkowych usług,
takich jak: zniżka za zakup diety.
9. Skarbonka – wyznaczone miejsce w Panelu Klienta, w którym gromadzone są
punkty lojalnościowe .
§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem sprzedaży promocyjnej pod nazwą ,,PROGRAM
LOJALNOŚCIOWY jest Catering Suvibox Jakub Mętel
2. Program lojalnościowy ma charakter ogólnopolski i przeznaczony jest dla Osób
fizycznych lub prawnych składających Zamówienie w Cateringu
Suvibox Jakub Mętel za pośrednictwem Platformy Dietly.pl.
3. Celem Programu jest promowanie Cateringu Suvibox Jakub Mętel
4. Catering Suvibox Jakub Mętel nieodpłatnie udostępnia Klientom niniejszy
regulamin za pośrednictwem Platformy w systemie teleinformatycznym, a także
w sposób umożliwiający jego pobranie, odtworzenie, utrwalenie i wydrukowanie.
5. Przed skorzystaniem z oferty Cateringu Suvibox Jakub Mętel zawartej w
Programie, Klient powinien zapoznać się z Regulaminem. W razie wątpliwości
uznaje się, że przystępując do Programu wyraził zgodę na warunki uczestnictwa i
zasady opisane w niniejszym Regulaminie.
6. Przystąpienie do korzystania z Programu na zaproponowanych warunkach jest
równoznaczne ze zgodą na zawarcie Umowy uczestnictwa w Programie.
7. Klient może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Programie bez podawania
przyczyny i ze skutkiem natychmiastowym, przesyłając Organizatorowi
oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy uczestnictwa w Programie w formie
wiadomości e-mail wyłącznie z adresu wskazanego na Koncie Klienta i na adres
catering@targcatering.pl . Oświadczenie wysłane z innego adresu nie będzie uznane
przez Organizatora za wiarygodne i nie wywołuje zamierzonego skutku. Z chwilą
dotarcia oświadczenia Klienta do Organizatora umowa uczestnictwa w
Programie rozwiązuje się, a wszystkie zgromadzone na Koncie Klienta punkty
lojalnościowe zostają bezpowrotnie skasowane.
8. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 Organizator może wypowiedzieć
Uczestnikowi umowę z ważnych powodów z 14-dniowym terminem
wypowiedzenia. Za ważne powody uznaje się naruszenie postanowień
niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Cateringu Suvibox Jakub Mętel i Platformy
Dietly, uznanie, że działania Uczestnika prowadzą prób obejścia Regulaminu i
jego zasad lub zabezpieczeń funkcjonowania Programu, jak również naruszenie
powszechnie obowiązujących przepisów. Z chwilą rozwiązania umowy –
zgromadzone i niewykorzystane wcześniej punkty lojalnościowe są kasowane.
9. Organizator zastrzega sobie prawo natychmiastowego wypowiedzenia umowy
uczestnictwa w Programie i anulowania wszystkich zgromadzonych punktów
ilekroć poweźmie uzasadnione podejrzenie, że działania Uczestnika mają
znamiona oszustwa finansowego, w szczególności dokonania nieuprawnionej
transakcji online, albo ilekroć uzyska taką informację z właściwej instytucji
finansowej lub na żądanie organów ścigania.
10. Uczestnik nie może udostępniać Konta Klienta osobom trzecim.
11. Uczestnik może być zarejestrowany w Programie tylko raz w Cateringu
Suvibox Jakub Mętel
§ 3
TERMIN I MIEJSCE
1. Catering jest uprawniony do:
a. zakończenia Programu lojalnościowego w dowolnym momencie,
b. całkowitego usunięcia go ze swojej oferty w terminie ustalonym
bezpośrednio przez Catering Dietetyczny,
c. usunięcia punktów w Programie Lojalnościowym.
2. O planowanym zakończeniu Programu Catering poinformuje Klientów na swojej
stronie internetowej oraz mailowo.
3. W przypadku zakończenia przez Catering udziału w Programie lub usunięcia go
ze swojej oferty, po terminie wskazanym przez Catering zgromadzone punkty
lojalnościowe mogą zostać całkowicie usunięte.
4. Czas trwania Programu jest nieokreślony, ale Catering zastrzega sobie prawo do
dokonania zmian na zasadach opisanych w Regulaminie
§ 3
ZASADY PROMOCJI
1. Warunkiem przyznania punktów lojalnościowych jest rejestracja Konta Klienta
na Platformie Dietly.pl zakończona pozytywnym wynikiem jego weryfikacji pod
kątem jego poprawności oraz zgodności z Regulaminem Platformy Dietly
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/terms-and-policies/Regulamin_platfor
my_Dietly.pdf oraz dokonanie wszystkich czynności uprawniających do
otrzymania punktów lojalnościowych w Programie. Anulowanie Zamówienia po
jego złożeniu, naruszenie Regulaminu Programu, Regulaminu Cateringu lub
Platformy Dietly.pl, brak dokonania płatności online czy też błędne
zaksięgowanie danej czynności skutkują tym, że przyznane punkty lojalnościowe
zostaną anulowane lub w ogóle nie zostaną przyznane.
2. Przez zweryfikowanie Konta należy rozumieć takie Konto, którego proces
rejestracji na Dietly.pl przebiegł pomyślnie i został przez Platformę
zaakceptowany oraz za pomocą którego Klient może składać Zamówienia na
Produkty oferowane przez Catering w ramach Programu i zawierać umowę
sprzedaży i dostawy tych Produktów.
3. Punkty lojalnościowe za rejestrację Konta Klienta z zaznaczeniem zgód
marketingowych Cateringu przyznawane są po złożeniu i opłaceniu pierwszego
Zamówienia, z wyłączeniem Zamówień testowych zwanych też zamówieniami na
próbę.
4. W ramach Programu lojalnościowego Klient może z poziomu Panelu Klienta
wygenerować specjalny link polecający usługi na Platformie Dietly.pl i przekazać
wybranej osobie specjalny kod polecający na Zamówienie w Cateringu. Po
złożeniu Zamówienia przez osobę, która skorzysta z linku polecającego Klientowi
w ramach Programu zostaną naliczone punkty lojalnościowe na zasadach
wynikających z niniejszego Regulaminu.
5. Kod polecający, o którym mowa w ustępie powyżej, stanowi rabat na pierwsze
Zamówienie nowego Klienta. Kiedy osoba polecona użyje kodu polecającego,
Klient polecający otrzyma dodatkowe punkty do Skarbonki.
6. Naliczanie punktów lojalnościowych odbywa się poprzez przeliczenie kwoty
Zamówienia na liczbę przyznanych punktów lojalnościowych.
7. Punkty lojalnościowe naliczone od Zamówień Cateringu Diety Pudełkowe
mogą być wykorzystane wyłącznie w tym Cateringu.
8. Punkty lojalnościowe naliczane są automatycznie wyłącznie w przypadku
dokonywania płatności za Zamówienie za pośrednictwem płatności online w
Cateringu. O ile nic nie wynika z innych postanowień niniejszego Regulaminu,
podstawowym przelicznikiem jest: 100 punktów lojalnościowych = 1 PLN.
9. Punkty lojalnościowe i odpowiadająca im równowartość pieniężna
za poszczególne działania przedstawia się następująco:
a. z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 poniżej, za pierwszą rejestrację w
Panelu Klienta Dietly i złożenie pierwszego Zamówienia w Cateringu wraz
z jednoczesnym wyrażeniem zgód marketingowych dla Cateringu
przyznawane jest 1000 punktów lojalnościowych, które są
równowartością 10 PLN,
b. za pierwszą rejestrację w Panelu Klienta i złożenie pierwszego
Zamówienia, ale bez jednoczesnego wyrażenia zgód marketingowych dla
Cateringu przyznawane jest 500 punktów lojalnościowych, które są
równowartością 5 PLN;
c. za każde wydane pełne 50 PLN w pierwszym Zamówieniu złożonym w
Cateringu [nazwa cateringu] , przez osobę, której został polecony
Catering, z wykorzystaniem specjalnego linku polecającego, osobie
polecającej przyznawane jest 100 punktów, które są równowartością 1
PLN;
d. za każde wydane pełne 50 PLN przy złożeniu Zamówienia z
wykorzystaniem Panelu Klienta w Cateringu przyznawane jest 50
punktów lojalnościowych, które są równowartością 50 groszy PLN;
e. naliczanie punktów od Zamówień powyżej 50,00 zł brutto następuje po
przekroczeniu przez Zamówienie wielokrotności wartości 50,00 zł brutto;
f. za każde 100 Punktów wydane na opłacenie Zamówienia przez Klienta
zostanie opłacone 1,00 zł brutto wartości składanego Zamówienia, o ile
Klient, składając takie Zamówienie, dokonana jego opłacenia również z
własnych środków pieniężnych w minimalnej wysokości 1,00 zł brutto
g. za dokonanie na Platformie Dietly.pl oceny posiłku w aktywnym
Zamówieniu w Cateringu [nazwa cateringu] przyznawane jest 10
punktów lojalnościowych, które są równowartością 10 groszy PLN;
h. za dokonanie na Platformie Dietly.pl oceny Cateringu dietetycznego o
treści, w której zostanie wykorzystane więcej niż 100 znaków bez spacji
przyznawane jest 100 punktów lojalnościowych, które są równowartością
1 PLN;
i. Organizator informuje, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od
podatku dochodowego od osób fizycznych jest wartość nagród
związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli
jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty
2000,00zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą
premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez
podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą
działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.
10. Do uzyskanie punktów za wyrażenie zgód marketingowych, o których mowa w
ust.11 a. Klient jest uprawniony tylko raz i przy pierwszym Zamówieniu na
Platformie dietly.pl w dowolnym cateringu oferującym program lojalnościowy na
Platformie. Wyrażenie takich zgód przy pierwszym Zamówieniu w innym
cateringu oferującym program lojalnosciowy na Platformie Dietly.pl wyklucza
uzyskanie dodatkowych punktów za wyrażenie zgody marketingowe u
Organizatora Programu.
11. Próba jednorazowej wymiany przez Klienta zgromadzonych punktów na
Zamówienia o wartości przekraczającej ww. limit wyrażony w PLN nie zostanie
zrealizowana.
12. Punkty lojalnościowe uznaje się za przyznane z chwilą ich zaewidencjonowania
na Koncie Klienta.
13. Punkty lojalnościowe nie są przyznawane za Zamówienie opłacone punktami
lojalnościowymi. Jeśli Zamówienie złożone jest na kwotę wyższą niż liczba
zgromadzonych punktów – punkty lojalnościowe naliczane są od wartości
Zamówienia nieznajdującej pokrycia w punktach lojalnościowych.
14. Punkty są zapisywane i każdorazowo aktualizowane o faktycznie
zaimplementowane punkty w specjalnie wyznaczonym dla nich miejscu na
Koncie Klienta opisanym “Skarbonka”.
15. Jeżeli Uczestnik korzystający z Programu posiada jednocześnie punkty
zgromadzone w ramach “Punktów Dietly” na Platformie Dietly i zadeklaruje chęć
użycia “Punktów Dietly” do sfinalizowania Zamówienia, to przed ich
wykorzystaniem w Cateringu, w pierwszej kolejności rozliczane będą punkty
zgromadzone w Skarbonce.
16. Punkty w Skarbonce za Zamówienia w Cateringu naliczają się niezależnie od
innych punktów przyznawanych za Zamówienia w innych Cateringach, które w
swojej ofercie udostępniły Program Lojalnościowy i mogą być wykorzystane
wyłącznie w Cateringu.
17. Z chwilą likwidacji Panelu lub rezygnacją Klienta z Programu – zebrane punkty
lojalnościowe są kasowane.
18. W przypadku, gdy pomimo spełnienia wskazanych powyżej warunków liczba
odpowiednich punktów lojalnościowych nie nalicza się prawidłowo lub nie
nalicza się w ogóle – należy skontaktować się w formie mailowej na adres poczty
elektronicznej [e-mail cateringu] z dopiskiem „Reklamacja Programu
Lojalnościowego “Skarbonka” ”.
19. Punkty zebrane przez klienta w Programie Lojalnościowym nie podlegają
wymianie na środek płatniczy jakim jest waluta PLN oraz przeniesieniu na
rzecz osób trzecich.
§ 4
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego Regulaminu.
2. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane wyłącznie w formie
mailowej na adres poczty elektronicznej [e-mail cateringu] z dopiskiem
„Reklamacja Programu Lojalnościowego Skarbonka”. Dane osobowe przekazane w
związku z reklamacją będą przetwarzane w celach związanych z reklamacją i/lub
Programem Lojalnościowym. Administratorem danych osobowych jest Catering
[nazwa cateringu]. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie
udostępniającej swoje dane osobowe przysługuje prawo wglądu do swoich
danych oraz prawo ich poprawiania.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Catering w terminie 14 dni od daty
otrzymania reklamacji. Decyzje Cateringu -Organizatora Programu
Lojalnościowego są ostateczne. Powyższe nie ogranicza uprawnienia Klienta do
dochodzenia roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
prawa.
4. W zakresie nieobjętym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują
postanowienia Regulaminu Cateringu, Regulaminu świadczenia usług na Dietly.pl,
Polityka Prywatności Cateringu.

Już JEST!

Wybór Menu

Już możecie wybierać tylko te dania które należą  do waszych ulubionych.
Dieta z wyborem menu już w Targ Catering!

Kontakt


511 080 277

catering@targcatering.pl

Copyright © 2024 Wild Cat Inc. All Rights Reserved.

Regulamin

 

REGULAMIN CATERINGU DIETETYCZNEGO TARGCATERING.PL

 

WPROWADZENIE

Serdecznie witamy na stronie naszego Serwisu Internetowego udostępnianego pod adresem internetowym: TargCatering.pl 

Przy pomocy TargCatering  możliwe jest składanie zamówień na ZESTAWY DIETY, w ramach cateringu dietetycznego realizowanego przez właściciela TargCatering .

Serwis internetowy TargCatering , zarówno jako całości, jak i jego poszczególne elementy, w tym: treści, grafiki, utwory, wzory i znaki dostępne w jego ramach należą do właściciela TargCatering  oraz uprawnionych podmiotów trzecich. Korzystanie z TargCatering  możliwe jest wyłącznie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Regulamin serwisu internetowego TargCatering  określa ogólne zasady i warunki korzystania z TargCatering . W razie podjęcia przez Państwa decyzji o korzystaniu z TargCatering , zastosowanie znajdą określone w Regulaminie zasady korzystania z serwisu internetowego oraz odpowiedzialności za należyte wykonanie ZESTAWU DIETY. W razie jakichkolwiek dalszych pytań prosimy o kontakt z zespołem TargCatering : 511 080 277; catering@targcatering .pl Zapraszamy do zapoznania się z treścią naszego Regulaminu.

Zespół TargCatering 

 

1 DEFINICJE

Definicje użyte w przedmiotowym Regulaminie oznaczają:

SPRZEDAWCA – DIETY PUDEŁKOWE Sp z o.o., z siedzibą 93-149 Łódź, ul. Mazurska 44/46 lok.118; NIP: 729-274-09-53; REGON: 520318432: KRS:0000930090. Sprzedawca jest stroną Umowy Sprzedaży oraz Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu realizacji Umowy.
ZESTAW TARG CATERING  – przedmiotem zamówienia są zestawy sprzedawane w postaci 3, 5 lub 6 zbilansowanych posiłków w ramach następujących kaloryczności: 1150, 1350, 1500, 1750, 1900, 2150, 2350. Każdy posiłek jest osobno spakowany w ekologiczne opakowanie metodą zgrzewania oraz dostarczany do Klienta \w papierowej torbie. Kaloryczności mogą nieznacznie różnić się w zależności od dostępności świeżych produktów.
DANIE – posiłek spakowany w ekologiczny pojemniki metodą zgrzewania i przystosowany do podgrzania w kuchenkach mikrofalowych. Podgrzanie posiłków musi odbywać się po uprzednim usunięciu lub nacięciu folii.
PRZECHOWYWANIE/ SPOŻYWANIE DAŃ – posiłki po dostarczeniu do zamawiającego do czasu spożycia powinny być przechowywane w temperaturze 2 – 6 °C. Zalecane jest spożycie posiłków w ciągu 24h nie później niż w ciągu 48h od dostarczenia
KLIENT – każdy podmiot składający zamówienie za pośrednictwem kanałów zamówień w Serwisie Internetowym.
SERWIS INTERNETOWY – platforma internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.TargCatering.pl 
UMOWA – umowa zawarta z Klientem na odległość, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu Internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA – wysłane mailowo lub smsowo do Klienta Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia z systemu „Fakturownia.pl” lub „Masterlife.pl”, zawierające szczegóły zamówienia m.in.: dane osobowe, wybraną dietę, okres umowy, adres dostawy oraz informacje o płatności.
REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane online lub telefonicznie, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Zestawu TargCatering  ze Sprzedawcą.
DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
STREFA DOWOZU – obszar dostaw Zestawu TargCatering  wskazany w sekcji „kontakt” dostępnej na stronie Serwisu Internetowego.
KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z TargCatering  czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Sprzedawca zobowiązuje się do stworzenia i dowiezienia ZESTAWÓW DIET na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
Klient obowiązany jest do korzystania z Serwisu TargCatering  w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, jego przeznaczeniem oraz treścią Regulaminu. Ponadto w taki sposób, aby uszanować dobra osobiste, dane osobowe oraz prawa autorskie i własność intelektualną Sprzedawcy, innych Klientów oraz osób trzecich.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie TargCatering  w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach i na zasady określonych w Polityce Prywatności opublikowanej w Serwisie TargCatering . Polityka Prywatności zawiera podstawy prawne, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w TargCatering  plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Mając na uwadze, iż korzystanie z TargCatering  jest całkowicie dobrowolne, również podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Polityce Prywatności (dane niezbędne do zawarcia umowy oraz ustawowe obowiązki Sprzedawcy).
Wszelkie ceny podane na stronie Serwisu Internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi wszystkie niezbędne składniki.

 

3 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY ZESTAWU TARGCATERING 
Kanały zamówienia Zestawu TargCatering  – zamówienie Zestawu TargCatering  następuje online (www.zamowienie.TargCatering .pl, catering@TargCatering .pl lub telefonicznie ( 511 080 277), najpóźniej do godz. 21:00 na 3 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Wszelkie zmiany tj. przełożenie daty dostawy, wstrzymanie dostawy, anulowanie zamówienia są również możliwe z 3 dniowym wyprzedzeniem do godz. 21:00.
Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia na Zestaw TargCatering  jest potwierdzenie przez Klienta, że zapoznał się z Regulaminem Serwisu TargCatering  i akceptuje jego wszystkie zapisy.
Przyjmowanie zamówień przez biuro obsługi Klienta TargCatering  dokonywane jest:
telefoniczne od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do godz. 18:00, pod numerem telefonu 511 080 277 oraz w soboty od godz. 8:00 do godz. 13:00.
online, przez całą dobę, za pomocą formularza internetowego zamówienia, zamieszczonego na stronie www.TargCatering .pl w zakładce CENNIK/ZAMÓW; albo wysyłając zamówienie emailem na adres: catering@TargCatering.pl.
Klient dokonując zamówienia online lub telefonicznie zobowiązany jest podać wszystkie niezbędne dane, potrzebne do jego złożenia oraz do właściwej i bezpiecznej realizacji, w tym dane kontaktowe zgodne ze stanem faktycznym.
W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych lub przeciwskazań medycznych, bądź w przypadku kobiet w ciąży, Klient jest zobowiązany poinformować mailowo o powyższym konsultanta dietetycznego TargCatering  przed złożeniem zamówienia. Jeśli przeciwskazania ujawnia się w trakcie realizacji zamówienia cateringu dietetycznego, Klient jest zobowiązany niezwłocznie przekazać tę informację konsultantowi – wysyłając ją na adres email: catering@TargCatering.pl
Warunkiem niezbędnym do skutecznego złożenia zamówienia jest oświadczanie przez Klienta, iż na dzień złożenia zamówienia nie ma żadnych przeciwskazań i ograniczeń w spożywaniu wszelkich produktów spożywczych.
Ponadto Klient oświadcza, iż nie zidentyfikowano u niego żadnych problemów zdrowotnych, w szczególności:
a) nadciśnienia tętniczego;
b) cukrzycy;
c) alergii pokarmowych;
Klient oświadcza, iż nie zażywa leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie, jak też wpływających niekorzystnie na trawienie.
Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za efekty diety lub za ewentualne samopoczucie Klienta. Konsultanci TargCatering  po rozpoznaniu problemów związanych z układem trawienia, alergii, bądź innych, które mogą wpłynąć na zdrowie Klienta podczas stosowania diety- mają prawo odmówić przyjęcia zamówienia bądź wstrzymać jego realizację.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe bezpośrednio lub w następstwie jego działań i zaniechań, spowodowanych wprowadzeniem ograniczeń, nakazów, bądź zmian w zakresie i sposobie prowadzenia przez Sprzedawcę dotychczasowej działalności gospodarczej – na skutek zastosowania się Sprzedawcy do obowiązujących przepisów zdrowotnych, sanitarnych i epidemiologicznych. Jak również w związku z wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego: stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej, ze względu na zagrożenie epidemiologicznego, biologicznego lub chemicznego; albo zastosowania się Sprzedawcy do indywidualnych decyzji administracyjnych, związanych z ww. zagadnieniami, skierowanych bezpośrednio do Sprzedawcy przez organy władzy publicznej.
Chwilą zawarcia Umowy jest przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia zgodnie z niniejszym Regulaminem.
Sprzedawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy, w przypadku rozpoczęcia realizacji dostawy Zestawu TargCatering  przez Sprzedawcę.
Zamówienia Zestawu TargCatering  może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia. W przypadku zamówień dla osób poniżej 18 roku życia, zamówień muszą dokonywać prawni opiekunowie. Konsultanci mają prawo odmówić przyjęcia zamówienia dla osób poniżej 18 roku życia.
4 METODY PŁATNOŚCI I REALIZACJA ZAMÓWIENIA
Ceny za zestaw cateringu dietetycznego podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Płatność za Zestaw TargCatering  musi zostać zrealizowana w całości przed realizacją zamówienia za cały okres jego trwania z góry. W przypadku korzystania z przelewu tradycyjnego – należy najpóźniej do godz. 21:00 na 3 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia wysłać na catering@TargCatering.pl potwierdzenie zapłaty w formacie PDF w celu jego realizacji. W przypadku braku potwierdzenia Konsultant ma prawo wstrzymać dostawy do momentu zaksięgowania wymaganej kwoty na koncie, bądź do momentu wpłynięcia potwierdzenia przelewu wygenerowanego z konta bankowego Klienta.
Płatności za ZESTAWY DIET odbywają się w systemie online przez: system T-pay (BLIK, przelew, karta kredytowa lub debetowa, portfele elektroniczne), przelewem tradycyjnym, na rachunek bankowy 09 1050 1461 1000 0090 8160 6916, prowadzony w ING BANK ŚLĄSKI. Sprzedawca nie przyjmuje płatności w formie gotówki.
W przypadku braku płatności Sprzedawca może odstąpić bez konsekwencji od realizacji zamówienia.
Po wypełnieniu formularza zamówienia na stronie TargCatering.pl lub odbyciu rozmowy telefonicznej z konsultantem Targ Catering, do Klienta zostaje wysłane mailowo lub smsowo Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia z systemu „Fakturownia.pl” lub „Masterlife.pl”. Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia zawiera szczegóły zamówienia m.in.: dane osobowe, wybraną dietę, okres umowy, adres dostawy oraz informacje o płatności. Mailowe Potwierdzenie Zamówienia jest podstawą do dokonania przez Klienta płatności na nr. rachunku wymieniony w pkt. 2 niniejszego paragrafu. W odpowiedzi na maila Klient zobowiązany jest przysłać potwierdzenie wpłaty przed pierwszą dostawą.
Otrzymanie przez Klienta Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji i obowiązkiem opłacenia lub niezwłocznego odwołania zamówienia przez Klienta. Nieopłacenie przez Klienta przesłanego rachunku/faktury i brak informacji o odwołaniu zamówienia upoważnia Sprzedawcę do dochodzenia od Klienta zapłaty za złożone zamówienie w sposób powszechnym prawem przewidziany.

 

5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zamówione ZESTAWY DIETY TargCatering  bez wad, z zwróceniem szczególnej uwagi na: świeżość produktu i składnik użytych do jego przyrządzenia, kompletność zestawu, terminowość realizacji dostawy.
Klient zobowiązany jest do zgłoszenia nieprawidłowości w zamówieniu w ciągu 24 godzin od otrzymania lub upływu terminu dostawy Zestawu TargCatering . Zgłoszenie dokonane przez Klienta po upływie ww. terminu nie będzie uważane za zgłoszenie nieprawidłowości w zamówieniu.
Klient zobowiązany jest zgłaszać nieprawidłowości w zamówieniu telefonicznie na nr: 511 080 277 w godzinach przyjmowania zamówień przez biuro obsługi Klienta TargCatering lub na adres emailowy: catering@targcatering.pl  do godz. 9:00 w dniu na które przygotowane było zamówienie. W zgłoszeniu nieprawidłowości Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres dostawy oraz numer telefonu, rodzaj i opis zaistniałego problemu, roszczenie Klienta, ewentualnie załączyć dokumentację fotograficzną.
Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszenia nieprawidłowości w zamówieniu przez Klienta w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia, za wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego niezrealizowanej dostawy, które rozpatrywane jest niezwłocznie.
Sprzedawca nie wyraża zgody oraz nie bierze odpowiedzialności za posiłki odsprzedawane.

 

6 REALIZACJA DOSTAW
Realizacja dostaw Zestawu TargCatering  cateringu dietetycznego odbywa się od poniedziałku do soboty, w godzinach od 3:00 do 07:30, w ustalonym dla danego miasta przedziale godzinowym.
O preferowanej przez Klienta godzinie realizacji dostawy, należy poinformować Sprzedawcę w miejscu przeznaczonym na informacje dodatkowe przy składaniu zamówienia online, jak również smsowo lub telefonicznie. Konsultant ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, jeśli dostawy nie mogą być realizowane w wyznaczonym przez Klienta przedziale godzinowym.
W przypadku niedostarczenia Zestawu TargCatering  w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu z winy dostawcy, Sprzedawca zobowiązuje się kolejno do:
dostarczenia Zestawu TargCatering  w inne miejsce, wskazane przez Klienta;
w sytuacji, gdy nie ma możliwości zrealizowania dostawy w innym miejscu- wskazanym przez Klienta, Sprzedawca zobowiązuje się do automatycznego wydłużenia programu o jeden dzień.
Klient ma prawo do zawieszenia realizacji dostawy na czas określony adekwatnie do okresu trwania umowy. Informację o zawieszeniu należy składać telefonicznie lub smsowo 511 080 277 albo mailowo na adres: catering@TargCatering .pl do godz. 21:00 najpóźniej na trzy dni przed faktyczną datą realizacji zamówienia. W przypadku złożenia przez Klienta dyspozycji zawieszenia realizacji dostawy po godzinie 21:00 na trzy dni przed faktyczną datą realizacji zamówienia, Klient jest obciążony kosztami Zestawów TargCatering , których dyspozycja zawieszenia dotyczyła. Sprzedawca zobowiązuje się do automatycznego wydłużenia programu o ilość zawieszonych dni, po ustaleniu nowych terminów dostaw przez Klienta z konsultantem.

 

7 ZMIANA ZAMÓWIENIA I ROZWIĄZANIE UMOWY
Klient ma możliwość dokonania zmian w ramach złożonego zamówienia na Zestawy TargCatering  cateringu dietetycznego. Zmiany te mogą dotyczyć: miejsca i godziny dostaw, rodzaju programu, kaloryczności cateringu. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do uregulowania należności, która powstała z tytuły zmiany.
Klient jest również uprawniony do rozwiązanie ze Sprzedawcą Umowy, w każdym czasie jej trwania; po uprzednim rozliczeniu się ze Sprzedawcą z kosztów zrealizowanych oraz przekazanych do realizacji dostaw Zestawów TargCatering .
Zmianę adresu dostawy należy zgłosić telefonicznie 511 080 277 lub na adres: catering@TargCatering .pl do godz. 21:00 najpóźniej na trzy dni przed faktyczną datą realizacji zamówienia. W przeciwnym wypadku Klient nie ma prawa domagać się zwrotu środków, przesunięcia diety czy realizacji zmiany od kolejnego dnia.

 

8 USTAWOWE UPRAWNIENIA KONSUMENTA
Klientowi będącemu Konsumentem przyznano następujące uprawienia do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą;
uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy Powiatowego (miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
Konsumentowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy TargCatering , zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podane przez Klienta błędne dane, w tym: dane osobowe, kontaktowe oraz informację o stanie zdrowia, mające wpływ na przygotowanie i wybór Zestawu TargCatering  lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację dostawy przez Sprzedawcę.
Wszelkie prawa do treści zawartych w Serwisie Internetowym TargCatering , w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. O zmianach Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Serwisu Internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.
Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Serwisu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawa o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Dziękujemy za zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu.

 

W razie dalszych pytań prosimy o kontakt i zapraszamy do współpracy.

 

Zespół TargCatering 

Regulamin Programu Lojalnościowego REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

§ 1
DEFINICJE REGULAMINU
1. Catering Suvibox Jakub Mętel Eufeminów 395-060 Eufeminów, Polska NIP 7282312500
– Organizator promocji “Program Lojalnościowy”, zwanego dalej również Cateringiem;

2. Platforma Dietly.pl – zwana dalej również Platformą ( wyszukiwarką) to witryna
internetowa działająca pod adresem: “https://dietly.pl”, dająca możliwość
wyświetlana i porównywania ofert różnych Cateringów dietetycznych, w tym
Organizatora oraz składania za jej pośrednictwem Zamówień na dostawę
zestawu dań wybranych z oferty Cateringu, prezentującego swoją ofertę na tej
Platformie.
3. Program lojalnościowy – dalej Program, specjalna oferta skierowana do Klientów
Cateringu Suvibox Jakub Mętel, mająca na celu złożenie Zamówienia z
wykorzystaniem Platformy Dietly i uzyskanie w zamian punktów lojalnościowych
na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.
4. Klient – Osoba fizyczna lub prawna składająca Zamówienie w Cateringu
Suvibox Jakub Mętel za pomocą Platformy Dietly.pl
5. Zamówienie – oświadczenie woli składane Cateringowi przez Klienta przy użyciu
narzędzi i funkcjonalności Platformy, obejmujące zamówienie jednego lub kilku
wybranych Produktów Cateringu, opłacone online za pośrednictwem Platformy i
prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży Produktów oraz związanych z nimi
usług na odległość pomiędzy Klientem a Cateringiem
Suvibox Jakub Mętel
6. Konto Klienta- spersonalizowany panel administracyjny Klienta dostępny po
dokonaniu skutecznej rejestracji i zalogowaniu się przez niego na stronie
internetowej www.dietly.pl – po podaniu ustalonego wcześniej loginu oraz hasła,
za pomocą którego Klient może korzystać z usług świadczonych przez Catering
Diety Pudełkowe w tym w szczególności składać Zamówienia na Produkty
oferowane przez Catering Suvibox Jakub Mętel zarządzać zamówieniem czy
danymi adresowymi;
7. Kod polecający – jest specjalnym kodem polecającym przeznaczonym dla
nowych klientów, którym uczestnik programu lojalnościowego poleci Catering.
Kod polecający znajduje się w zakładce Skarbonka.
8. Punkty lojalnościowe – są to punkty przyznawane w ramach Programu
Lojalnościowego, dzięki którym Klient może korzystać z dodatkowych usług,
takich jak: zniżka za zakup diety.
9. Skarbonka – wyznaczone miejsce w Panelu Klienta, w którym gromadzone są
punkty lojalnościowe .
§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem sprzedaży promocyjnej pod nazwą ,,PROGRAM
LOJALNOŚCIOWY jest Catering Suvibox Jakub Mętel
2. Program lojalnościowy ma charakter ogólnopolski i przeznaczony jest dla Osób
fizycznych lub prawnych składających Zamówienie w Cateringu
Suvibox Jakub Mętel za pośrednictwem Platformy Dietly.pl.
3. Celem Programu jest promowanie Cateringu Suvibox Jakub Mętel
4. Catering Suvibox Jakub Mętel nieodpłatnie udostępnia Klientom niniejszy
regulamin za pośrednictwem Platformy w systemie teleinformatycznym, a także
w sposób umożliwiający jego pobranie, odtworzenie, utrwalenie i wydrukowanie.
5. Przed skorzystaniem z oferty Cateringu Suvibox Jakub Mętel zawartej w
Programie, Klient powinien zapoznać się z Regulaminem. W razie wątpliwości
uznaje się, że przystępując do Programu wyraził zgodę na warunki uczestnictwa i
zasady opisane w niniejszym Regulaminie.
6. Przystąpienie do korzystania z Programu na zaproponowanych warunkach jest
równoznaczne ze zgodą na zawarcie Umowy uczestnictwa w Programie.
7. Klient może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Programie bez podawania
przyczyny i ze skutkiem natychmiastowym, przesyłając Organizatorowi
oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy uczestnictwa w Programie w formie
wiadomości e-mail wyłącznie z adresu wskazanego na Koncie Klienta i na adres
catering@targcatering.pl . Oświadczenie wysłane z innego adresu nie będzie uznane
przez Organizatora za wiarygodne i nie wywołuje zamierzonego skutku. Z chwilą
dotarcia oświadczenia Klienta do Organizatora umowa uczestnictwa w
Programie rozwiązuje się, a wszystkie zgromadzone na Koncie Klienta punkty
lojalnościowe zostają bezpowrotnie skasowane.
8. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 Organizator może wypowiedzieć
Uczestnikowi umowę z ważnych powodów z 14-dniowym terminem
wypowiedzenia. Za ważne powody uznaje się naruszenie postanowień
niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Cateringu Suvibox Jakub Mętel i Platformy
Dietly, uznanie, że działania Uczestnika prowadzą prób obejścia Regulaminu i
jego zasad lub zabezpieczeń funkcjonowania Programu, jak również naruszenie
powszechnie obowiązujących przepisów. Z chwilą rozwiązania umowy –
zgromadzone i niewykorzystane wcześniej punkty lojalnościowe są kasowane.
9. Organizator zastrzega sobie prawo natychmiastowego wypowiedzenia umowy
uczestnictwa w Programie i anulowania wszystkich zgromadzonych punktów
ilekroć poweźmie uzasadnione podejrzenie, że działania Uczestnika mają
znamiona oszustwa finansowego, w szczególności dokonania nieuprawnionej
transakcji online, albo ilekroć uzyska taką informację z właściwej instytucji
finansowej lub na żądanie organów ścigania.
10. Uczestnik nie może udostępniać Konta Klienta osobom trzecim.
11. Uczestnik może być zarejestrowany w Programie tylko raz w Cateringu
Suvibox Jakub Mętel
§ 3
TERMIN I MIEJSCE
1. Catering jest uprawniony do:
a. zakończenia Programu lojalnościowego w dowolnym momencie,
b. całkowitego usunięcia go ze swojej oferty w terminie ustalonym
bezpośrednio przez Catering Dietetyczny,
c. usunięcia punktów w Programie Lojalnościowym.
2. O planowanym zakończeniu Programu Catering poinformuje Klientów na swojej
stronie internetowej oraz mailowo.
3. W przypadku zakończenia przez Catering udziału w Programie lub usunięcia go
ze swojej oferty, po terminie wskazanym przez Catering zgromadzone punkty
lojalnościowe mogą zostać całkowicie usunięte.
4. Czas trwania Programu jest nieokreślony, ale Catering zastrzega sobie prawo do
dokonania zmian na zasadach opisanych w Regulaminie
§ 3
ZASADY PROMOCJI
1. Warunkiem przyznania punktów lojalnościowych jest rejestracja Konta Klienta
na Platformie Dietly.pl zakończona pozytywnym wynikiem jego weryfikacji pod
kątem jego poprawności oraz zgodności z Regulaminem Platformy Dietly
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/terms-and-policies/Regulamin_platfor
my_Dietly.pdf oraz dokonanie wszystkich czynności uprawniających do
otrzymania punktów lojalnościowych w Programie. Anulowanie Zamówienia po
jego złożeniu, naruszenie Regulaminu Programu, Regulaminu Cateringu lub
Platformy Dietly.pl, brak dokonania płatności online czy też błędne
zaksięgowanie danej czynności skutkują tym, że przyznane punkty lojalnościowe
zostaną anulowane lub w ogóle nie zostaną przyznane.
2. Przez zweryfikowanie Konta należy rozumieć takie Konto, którego proces
rejestracji na Dietly.pl przebiegł pomyślnie i został przez Platformę
zaakceptowany oraz za pomocą którego Klient może składać Zamówienia na
Produkty oferowane przez Catering w ramach Programu i zawierać umowę
sprzedaży i dostawy tych Produktów.
3. Punkty lojalnościowe za rejestrację Konta Klienta z zaznaczeniem zgód
marketingowych Cateringu przyznawane są po złożeniu i opłaceniu pierwszego
Zamówienia, z wyłączeniem Zamówień testowych zwanych też zamówieniami na
próbę.
4. W ramach Programu lojalnościowego Klient może z poziomu Panelu Klienta
wygenerować specjalny link polecający usługi na Platformie Dietly.pl i przekazać
wybranej osobie specjalny kod polecający na Zamówienie w Cateringu. Po
złożeniu Zamówienia przez osobę, która skorzysta z linku polecającego Klientowi
w ramach Programu zostaną naliczone punkty lojalnościowe na zasadach
wynikających z niniejszego Regulaminu.
5. Kod polecający, o którym mowa w ustępie powyżej, stanowi rabat na pierwsze
Zamówienie nowego Klienta. Kiedy osoba polecona użyje kodu polecającego,
Klient polecający otrzyma dodatkowe punkty do Skarbonki.
6. Naliczanie punktów lojalnościowych odbywa się poprzez przeliczenie kwoty
Zamówienia na liczbę przyznanych punktów lojalnościowych.
7. Punkty lojalnościowe naliczone od Zamówień Cateringu Diety Pudełkowe
mogą być wykorzystane wyłącznie w tym Cateringu.
8. Punkty lojalnościowe naliczane są automatycznie wyłącznie w przypadku
dokonywania płatności za Zamówienie za pośrednictwem płatności online w
Cateringu. O ile nic nie wynika z innych postanowień niniejszego Regulaminu,
podstawowym przelicznikiem jest: 100 punktów lojalnościowych = 1 PLN.
9. Punkty lojalnościowe i odpowiadająca im równowartość pieniężna
za poszczególne działania przedstawia się następująco:
a. z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 poniżej, za pierwszą rejestrację w
Panelu Klienta Dietly i złożenie pierwszego Zamówienia w Cateringu wraz
z jednoczesnym wyrażeniem zgód marketingowych dla Cateringu
przyznawane jest 1000 punktów lojalnościowych, które są
równowartością 10 PLN,
b. za pierwszą rejestrację w Panelu Klienta i złożenie pierwszego
Zamówienia, ale bez jednoczesnego wyrażenia zgód marketingowych dla
Cateringu przyznawane jest 500 punktów lojalnościowych, które są
równowartością 5 PLN;
c. za każde wydane pełne 50 PLN w pierwszym Zamówieniu złożonym w
Cateringu [nazwa cateringu] , przez osobę, której został polecony
Catering, z wykorzystaniem specjalnego linku polecającego, osobie
polecającej przyznawane jest 100 punktów, które są równowartością 1
PLN;
d. za każde wydane pełne 50 PLN przy złożeniu Zamówienia z
wykorzystaniem Panelu Klienta w Cateringu przyznawane jest 50
punktów lojalnościowych, które są równowartością 50 groszy PLN;
e. naliczanie punktów od Zamówień powyżej 50,00 zł brutto następuje po
przekroczeniu przez Zamówienie wielokrotności wartości 50,00 zł brutto;
f. za każde 100 Punktów wydane na opłacenie Zamówienia przez Klienta
zostanie opłacone 1,00 zł brutto wartości składanego Zamówienia, o ile
Klient, składając takie Zamówienie, dokonana jego opłacenia również z
własnych środków pieniężnych w minimalnej wysokości 1,00 zł brutto
g. za dokonanie na Platformie Dietly.pl oceny posiłku w aktywnym
Zamówieniu w Cateringu [nazwa cateringu] przyznawane jest 10
punktów lojalnościowych, które są równowartością 10 groszy PLN;
h. za dokonanie na Platformie Dietly.pl oceny Cateringu dietetycznego o
treści, w której zostanie wykorzystane więcej niż 100 znaków bez spacji
przyznawane jest 100 punktów lojalnościowych, które są równowartością
1 PLN;
i. Organizator informuje, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od
podatku dochodowego od osób fizycznych jest wartość nagród
związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli
jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty
2000,00zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą
premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez
podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą
działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.
10. Do uzyskanie punktów za wyrażenie zgód marketingowych, o których mowa w
ust.11 a. Klient jest uprawniony tylko raz i przy pierwszym Zamówieniu na
Platformie dietly.pl w dowolnym cateringu oferującym program lojalnościowy na
Platformie. Wyrażenie takich zgód przy pierwszym Zamówieniu w innym
cateringu oferującym program lojalnosciowy na Platformie Dietly.pl wyklucza
uzyskanie dodatkowych punktów za wyrażenie zgody marketingowe u
Organizatora Programu.
11. Próba jednorazowej wymiany przez Klienta zgromadzonych punktów na
Zamówienia o wartości przekraczającej ww. limit wyrażony w PLN nie zostanie
zrealizowana.
12. Punkty lojalnościowe uznaje się za przyznane z chwilą ich zaewidencjonowania
na Koncie Klienta.
13. Punkty lojalnościowe nie są przyznawane za Zamówienie opłacone punktami
lojalnościowymi. Jeśli Zamówienie złożone jest na kwotę wyższą niż liczba
zgromadzonych punktów – punkty lojalnościowe naliczane są od wartości
Zamówienia nieznajdującej pokrycia w punktach lojalnościowych.
14. Punkty są zapisywane i każdorazowo aktualizowane o faktycznie
zaimplementowane punkty w specjalnie wyznaczonym dla nich miejscu na
Koncie Klienta opisanym “Skarbonka”.
15. Jeżeli Uczestnik korzystający z Programu posiada jednocześnie punkty
zgromadzone w ramach “Punktów Dietly” na Platformie Dietly i zadeklaruje chęć
użycia “Punktów Dietly” do sfinalizowania Zamówienia, to przed ich
wykorzystaniem w Cateringu, w pierwszej kolejności rozliczane będą punkty
zgromadzone w Skarbonce.
16. Punkty w Skarbonce za Zamówienia w Cateringu naliczają się niezależnie od
innych punktów przyznawanych za Zamówienia w innych Cateringach, które w
swojej ofercie udostępniły Program Lojalnościowy i mogą być wykorzystane
wyłącznie w Cateringu.
17. Z chwilą likwidacji Panelu lub rezygnacją Klienta z Programu – zebrane punkty
lojalnościowe są kasowane.
18. W przypadku, gdy pomimo spełnienia wskazanych powyżej warunków liczba
odpowiednich punktów lojalnościowych nie nalicza się prawidłowo lub nie
nalicza się w ogóle – należy skontaktować się w formie mailowej na adres poczty
elektronicznej [e-mail cateringu] z dopiskiem „Reklamacja Programu
Lojalnościowego “Skarbonka” ”.
19. Punkty zebrane przez klienta w Programie Lojalnościowym nie podlegają
wymianie na środek płatniczy jakim jest waluta PLN oraz przeniesieniu na
rzecz osób trzecich.
§ 4
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego Regulaminu.
2. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane wyłącznie w formie
mailowej na adres poczty elektronicznej [e-mail cateringu] z dopiskiem
„Reklamacja Programu Lojalnościowego Skarbonka”. Dane osobowe przekazane w
związku z reklamacją będą przetwarzane w celach związanych z reklamacją i/lub
Programem Lojalnościowym. Administratorem danych osobowych jest Catering
[nazwa cateringu]. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie
udostępniającej swoje dane osobowe przysługuje prawo wglądu do swoich
danych oraz prawo ich poprawiania.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Catering w terminie 14 dni od daty
otrzymania reklamacji. Decyzje Cateringu -Organizatora Programu
Lojalnościowego są ostateczne. Powyższe nie ogranicza uprawnienia Klienta do
dochodzenia roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
prawa.
4. W zakresie nieobjętym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują
postanowienia Regulaminu Cateringu, Regulaminu świadczenia usług na Dietly.pl,
Polityka Prywatności Cateringu.

Już jest!

Wybór Menu

Już możecie wybierać tylko te dania które należą  do waszych ulubionych.
Dieta z wyborem menu już w Targ Catering!

Kontakt


511 080 277

catering@targcatering.pl

Copyright © 2024 Wild Cat Inc. All Rights Reserved.